سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

به پاسخ سروش پسندیده گفت

که دانسته را بر تو نتوان گفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - به پاسخ سروش پسندیده گفت

fi \hso sv,a \skndni 'tj

;i nhksji vh fv j, kj,hk 'tj

تعداد ابیات منتشر شده : 509610