سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

سبک شو که جای گرانیت نیست

زمانی فزون زندگانیست نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - سبک شو که جای گرانیت نیست

sf; a, ;i [hd 'vhkdj kdsj

clhkd tc,k ckn'hkdsj kdsj

 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • جستجوی طینت در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی گر سر سودای من در همه ی آثار
 • جستجوی دریا صدف در ابوسعید ابوالخیر
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی شیرین در حافظ
 • جستجوی اسرار در جامی
 • جستجوی آهن در صائب تبریزی
 • جستجوی راز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509610