سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

تو با آنکه دیدی عجبها بسی

من از تو ندیدم عجبتر کسیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - تو با آنکه دیدی عجبها بسی

j, fh Hk;i ndnd u[fih fsd

lk hc j, kndnl u[fjv ;sd

تعداد ابیات منتشر شده : 509610