سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

فرومانده بینندهٔ رهگرای

به حیرت دران کار حیرت فزایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - فرومانده بینندهٔ رهگرای

tv,lhkni fdkkniٔ vi'vhd

fi pdvj nvhk ;hv pdvj tchd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165