سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

پناه جهان دین حق را نظام

ره قدس را پیشوای تمامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - پناه جهان دین حق را نظام

\khi [ihk ndk pr vh kzhl

vi rns vh \da,hd jlhl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165