سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

خونابه پیدا همه بینند خود از چشم

احوال جگر خوردن پنهان به که گویم؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - خونابه پیدا همه بینند خود از چشم

o,khfi \dnh ili fdkkn o,n hc ]al

hp,hg ['v o,vnk \kihk fi ;i ',dl?تعداد ابیات منتشر شده : 327355