سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

دل بی عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - دل بی عشق را من دل نگویم

ng fd uar vh lk ng k',dl

jk fd s,c vh [c 'g k',dl

تعداد ابیات منتشر شده : 509565