سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

دل بی عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - دل بی عشق را من دل نگویم

ng fd uar vh lk ng k',dl

jk fd s,c vh [c 'g k',dl

 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478376