سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

مستم که امشب گوییا میهای پنهان خورده ام

من با خیال خویش می با نامسلمان خورده امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - مستم که امشب گوییا میهای پنهان خورده ام

lsjl ;i hlaf ',ddh ldihd \kihk o,vni hl

lk fh odhg o,da ld fh khlsglhk o,vni hl


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468