سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

آن نه منم که از جفا دست ز یار در کشم

یا پس زانوی خرد پای قرار در کشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - آن نه منم که از جفا دست ز یار در کشم

Hk ki lkl ;i hc [th nsj c dhv nv ;al

dh \s chk,d ovn \hd rvhv nv ;alتعداد ابیات منتشر شده : 364441