سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چو دل با ابرویت پیوسته بودم

از آن بیچاره مسکین دل دو نیم استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چو دل با ابرویت پیوسته بودم

], ng fh hfv,dj \d,sji f,nl

hc Hk fd]hvi ls;dk ng n, kdl hsjتعداد ابیات منتشر شده : 250005