سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چه دریاهای خون دارم به دل من

یقین در جان من در یتیم استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چه دریاهای خون دارم به دل من

]i nvdhihd o,k nhvl fi ng lk

drdk nv [hk lk nv djdl hsjتعداد ابیات منتشر شده : 250005