سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گله می کرد خسرو کز جفا بشکستیم، گفتی

«چه شد، کردم سفالی خرد، در نعل تو بشکستم »آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گله می کرد خسرو کز جفا بشکستیم، گفتی

'gi ld ;vn osv, ;c [th fa;sjdl، 'tjd

«]i an، ;vnl sthgd ovn، nv kug j, fa;sjl »


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712