سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چو کار از زر برآید، کیمیا می خواهم، ای گردون

بده، سهل است این، خاک در سلطان نمی خواهمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چو کار از زر برآید، کیمیا می خواهم، ای گردون

], ;hv hc cv fvHdn، ;dldh ld o,hil، hd 'vn,k

fni، sig hsj hdk، oh; nv sgxhk kld o,hilتعداد ابیات منتشر شده : 373712