سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

برآمد ماه عید از اوج گردون

طرب چون ماه نو شد هر دم افزونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - برآمد ماه عید از اوج گردون

fvHln lhi udn hc h,[ 'vn,k

xvf ],k lhi k, an iv nl htc,kتعداد ابیات منتشر شده : 373712