سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

ببین اندر رکوع آن پاره نور

هلاکش گوی خواهی خواه ذوالنونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - ببین اندر رکوع آن پاره نور

ffdk hknv v;,u Hk \hvi k,v

igh;a ',d o,hid o,hi b,hgk,k


 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712