سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

مردم به جان چاکر ترا، دیو و پری لشکر ترا

نی خوبی است این مر ترا، ملک سلیمانیست اینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - مردم به جان چاکر ترا، دیو و پری لشکر ترا

lvnl fi [hk ]h;v jvh، nd, , \vd ga;v jvh

kd o,fd hsj hdk lv jvh، lg; sgdlhkdsj hdk

تعداد ابیات منتشر شده : 474537