سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گر تخت عاج خواهی، خود را بلند منگر

در خاک تست بادی، زان مشتی استخوان کنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گر تخت عاج خواهی، خود را بلند منگر

'v joj uh[ o,hid، o,n vh fgkn lk'v

nv oh; jsj fhnd، chk lajd hsjo,hk ;kتعداد ابیات منتشر شده : 407797