سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدلان

نعل سم سمند تو محراب عاشقانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدلان

b;v gf , nihk j, jsfdp fdnghk

kug sl slkn j, lpvhf uharhkتعداد ابیات منتشر شده : 407826