سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

خرمی تو که از ناکسی ام واماندی

وای بر من که من از چون تو کسی واماندهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - خرمی تو که از ناکسی ام واماندی

ovld j, ;i hc kh;sd hl ,hlhknd

,hd fv lk ;i lk hc ],k j, ;sd ,hlhkniتعداد ابیات منتشر شده : 407782