سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گله زین سوختگی با که کنم چون جز دل

نیست سوزنده کسی بر من رسوا ماندهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گله زین سوختگی با که کنم چون جز دل

'gi cdk s,oj'd fh ;i ;kl ],k [c ng

kdsj s,ckni ;sd fv lk vs,h lhkniتعداد ابیات منتشر شده : 407782