سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

منم امروز ز روی چو تو یاری مانده

باده عیش ز سر رفته خماری ماندهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - منم امروز ز روی چو تو یاری مانده

lkl hlv,c c v,d ], j, dhvd lhkni

fhni uda c sv vtji olhvd lhkniتعداد ابیات منتشر شده : 407782