سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

می روی چون تیر و در دل می خلی

تا خود از شست که بیرون جسته ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - می روی چون تیر و در دل می خلی

ld v,d ],k jdv , nv ng ld ogd

jh o,n hc asj ;i fdv,k [sji hd

تعداد ابیات منتشر شده : 478451