سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

کردیم به خوناب جگر نقش به چهره

این قصه به آن یوسف دلها برسانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - کردیم به خوناب جگر نقش به چهره

;vndl fi o,khf ['v kra fi ]ivi

hdk rwi fi Hk d,st ngih fvshkd

تعداد ابیات منتشر شده : 474567