سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

از او یارب نپرسی و مرا سوزی به جای او

چو سیری نیست از آزار خلق آن ناپشیمان راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - از او یارب نپرسی و مرا سوزی به جای او

hc h, dhvf k\vsd , lvh s,cd fi [hd h,

], sdvd kdsj hc Hchv ogr Hk kh\adlhk vh


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی معنی شود در مولوی
 • جستجوی خاتم جاه ترا بادا ز فیروزی نگین ! در همه ی آثار
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251656