سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

در ره بماند این چشم تر، کان شوخ مهمان کی رسد

لب تشنه را خون در جگر، تا آب حیوان کی رسدآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167043