سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

از خنده تو بر جان یک یادگار دارم

وز داغ هجر بر جان صد یادگار دیگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - از خنده تو بر جان یک یادگار دارم

hc okni j, fv [hk d; dhn'hv nhvl

,c nhy i[v fv [hk wn dhn'hv nd'v


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281