سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

در عشق خون دل خور و از شوق ناله کن

آن باده را به زمزمه این ترانه گیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - در عشق خون دل خور و از شوق ناله کن

nv uar o,k ng o,v , hc a,r khgi ;k

Hk fhni vh fi clcli hdk jvhki 'dv


 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419