سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چون در شکار بر سر آهو گذر کنی

چشمت بس است، دست به تیر و کمان مبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چون در شکار بر سر آهو گذر کنی

],k nv a;hv fv sv Hi, 'bv ;kd

]alj fs hsj، nsj fi jdv , ;lhk lfv


 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630