سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چون در شکار بر سر آهو گذر کنی

چشمت بس است، دست به تیر و کمان مبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چون در شکار بر سر آهو گذر کنی

],k nv a;hv fv sv Hi, 'bv ;kd

]alj fs hsj، nsj fi jdv , ;lhk lfv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586