سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چون در شکار بر سر آهو گذر کنی

چشمت بس است، دست به تیر و کمان مبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چون در شکار بر سر آهو گذر کنی

],k nv a;hv fv sv Hi, 'bv ;kd

]alj fs hsj، nsj fi jdv , ;lhk lfvتعداد ابیات منتشر شده : 373712