سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

پیش تو جان شکافم و باور نیایدت

هرگز ندیده ام ز تو بی استوارترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - پیش تو جان شکافم و باور نیایدت

\da j, [hk a;htl , fh,v kdhdnj

iv'c kndni hl c j, fd hsj,hvjvتعداد ابیات منتشر شده : 285767