سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

افغان ز تو که هست به گوشت فغان من

هر چند بیش می شنوی ناشنیده ترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - افغان ز تو که هست به گوشت فغان من

htyhk c j, ;i isj fi ',aj tyhk lk

iv ]kn fda ld ak,d khakdni jv


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455