سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

خلقی به راه منتظرت جان سپرده اند

ای ترک مست، دار عنان را کشیده ترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - خلقی به راه منتظرت جان سپرده اند

ogrd fi vhi lkjzvj [hk s\vni hkn

hd jv; lsj، nhv ukhk vh ;adni jv


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419