سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

ای دوست، پرده پوشی مجنون ز عقل نیست

کور است دامنی ز گریبان دریده ترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - ای دوست، پرده پوشی مجنون ز عقل نیست

hd n,sj، \vni \,ad l[k,k c urg kdsj

;,v hsj nhlkd c 'vdfhk nvdni jv


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419