سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

من از قضاست که میرم به بند سلسله مویان

بیا که نیست کس از تو به دهر سلسله موترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - من از قضاست که میرم به بند سلسله مویان

lk hc rqhsj ;i ldvl fi fkn sgsgi l,dhk

fdh ;i kdsj ;s hc j, fi niv sgsgi l,jv


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561