سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

مبین که مایه دیوانگیست عشق تو، این بین

که عقل اولین از وی پیاده ایست فروترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - مبین که مایه دیوانگیست عشق تو، این بین

lfdk ;i lhdi nd,hk'dsj uar j,، hdk fdk

;i urg h,gdk hc ,d \dhni hdsj tv,jvتعداد ابیات منتشر شده : 292199