سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گرت بگوید از آن منی مرنج ز خسرو

که نیست زو کسی اندر زمانه بیهده گوترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گرت بگوید از آن منی مرنج ز خسرو

'vj f',dn hc Hk lkd lvk[ c osv,

;i kdsj c, ;sd hknv clhki fdini ',jvتعداد ابیات منتشر شده : 292199