سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

ساعتی این شکسته را دریاب

یک زمان این غریب را بنوازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - ساعتی این شکسته را دریاب

shujd hdk a;sji vh nvdhf

d; clhk hdk yvdf vh fk,hc


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630