سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

ژولیده زلف فتنه خو، مخمور چشم کینه جو

موها پریشان کرده او، خونها چکان از هر طرفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - ژولیده زلف فتنه خو، مخمور چشم کینه جو

V,gdni cgt tjki o,، lol,v ]al ;dki [,

l,ih \vdahk ;vni h,، o,kih ];hk hc iv xvtتعداد ابیات منتشر شده : 373712