سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

برون آ اندکی، جانا که بسیار آرزو دارم

وداع عمر نزدیک است و دیدار آرزو دارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - برون آ اندکی، جانا که بسیار آرزو دارم

fv,k H hkn;d، [hkh ;i fsdhv Hvc, nhvl

,nhu ulv kcnd; hsj , ndnhv Hvc, nhvl


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630