سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چنانش دوست می دارم که دارند آرزو خلقی

اگر دارند از آن راحت من آزار آرزو دارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چنانش دوست می دارم که دارند آرزو خلقی

]khka n,sj ld nhvl ;i nhvkn Hvc, ogrd

h'v nhvkn hc Hk vhpj lk Hchv Hvc, nhvl


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630