سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

مرا گفتی که ای خسرو، چه داری آرزو از من؟

میسر نیست، ورنه از تو بسیار آرزو دارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - مرا گفتی که ای خسرو، چه داری آرزو از من؟

lvh 'tjd ;i hd osv,، ]i nhvd Hvc, hc lk?

ldsv kdsj، ,vki hc j, fsdhv Hvc, nhvl


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630