سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

پگه خیز است خورشید سمائی

که دارد عالمی زو روشنائیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - پگه خیز است خورشید سمائی

\'i odc hsj o,vadn slhئd

;i nhvn uhgld c, v,akhئd

 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391