سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

هست بی نیست آشکار و نهفت

توئی و جز ترا نشاید گفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - هست بی نیست آشکار و نهفت

isj fd kdsj Ha;hv , kitj

j,ئd , [c jvh kahdn 'tj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165