سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چو به دنبال چشم کرده نگاه

برده صد ره رونده را از راهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چو به دنبال چشم کرده نگاه

], fi nkfhg ]al ;vni k'hi

fvni wn vi v,kni vh hc vhi

تعداد ابیات منتشر شده : 510165