سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

نیم دزدیده خنده زیر لبش

کرده تعلیم دزدی عجبشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - نیم دزدیده خنده زیر لبش

kdl ncndni okni cdv gfa

;vni jugdl ncnd u[fa

تعداد ابیات منتشر شده : 510120