سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

سختی تلخ در لبی چو نبات

مرگ را داده چاشنی ز حیاتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - سختی تلخ در لبی چو نبات

sojd jgo nv gfd ], kfhj

lv' vh nhni ]hakd c pdhj

تعداد ابیات منتشر شده : 510120