سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گیسوی پیچ پیچش از سرناز

داده بر دست فتنه رشته درازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گیسوی پیچ پیچش از سرناز

'ds,d \d] \d]a hc svkhc

nhni fv nsj tjki vaji nvhc

تعداد ابیات منتشر شده : 510165