سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تا تو در شهر یار ما باشی

کار در شهر کار ما باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تا تو در شهر یار ما باشی

jh j, nv aiv dhv lh fhad

;hv nv aiv ;hv lh fhan

تعداد ابیات منتشر شده : 510165