سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

عشق یارم هر زمانی منزل اندر دل کند

تا به زیر حلقهٔ زلفش دلم منزل کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - عشق یارم هر زمانی منزل اندر دل کند

uar dhvl iv clhkd lkcg hknv ng ;kn

jh fi cdv pgriٔ cgta ngl lkcg ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 478361