سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

دل که از من بگسلد منزل کند در زلف او

عشق او کز در درآید منزل اندر دل کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - دل که از من بگسلد منزل کند در زلف او

ng ;i hc lk f'sgn lkcg ;kn nv cgt h,

uar h, ;c nv nvHdn lkcg hknv ng ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 478496