سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

به شام والی بگماشت تا فرستد حمل

به روم عامل بنشاند تا گزارد مالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - به شام والی بگماشت تا فرستد حمل

fi ahl ,hgd f'lhaj jh tvsjn plg

fi v,l uhlg fkahkn jh 'chvn lhgتعداد ابیات منتشر شده : 327355